Érdi Civil Fórum (ÉCIF)

Alapítva -2003


Az Érdi Civil Fórumot az Érden működő, alulról szerveződő civil szervezetek alkotják, függetlenül attól, hogy bejegyzett szervezetként tevékenykednek, vagy sem.
 
Az ÉCIF a magyar Alkotmány és hatályos törvények szellemében működik, elismerve az EU idevonatkozó állásfoglalásait, irányelveit.
 
A csatlakozás önkéntes, minden szervezetet egyenlő jog illet meg. Tevékenységünk független a politikai pártoktól. Szerves része vagyunk a helyi köz életének.

Létrehozásának szükségessége


A lokális érdekek, értékek megjelenítése a helyi és szükség szerint a regionális szinten, mely egyrészt partneri viszonyon nyugvó szakmai képviseletet, másrészt a helyi közösségek tevékenységének elismertetését jelenti.
 
Ennek érdekében: folyamatos párbeszéd, információcsere minden partnerrel.
 
Feladatunk szerint közvetítjük az egyetemes emberi értékeket, erősítjük a társadalmi, erkölcsi normákat, elősegítjük az emberi kultúra átadását.
 
Ha kell, a nyilvánosság bevonásával, bemutatjuk az ÉCIF –et alkotó szervezetek eredményeit a lakosságnak, a környező településeken élőknek.
 
Tevékenységünket a szakterületek szerint szakkollégiumba tömörülve végezzük. A szakkollégiumok vezetői alkotják a városi civil tanácsot. (Érd Város Civil Tanácsa).

Céljaink között szerepel


Hatékony érdekérvényesítést kell elérni mind az önkormányzat, mind az országos vezetés felé.
 
Kiemelten kezelendő az Érd Megyei Jogú Városi Közgyűléssel való kapcsolatunk, hiszen itt dőlnek el szűkebb pátriánk legfontosabb ügyei. Ennek alapján el kell érnünk, hogy az elnököt a Közgyűlés Testület ülésein, valamint a szakkollégiumok képviselőit a bizottsági üléseken tanácskozási jog illesse meg.
 
A kistérségi, vagy területi civil központ létrehozása Érd városában.
 
Az NCA támogatási és minden nemű pályázati lehetőségek maximális kihasználása. Egymás segítése.
 
Szervezetünk tényleges erejét a benne tevékenykedő civil szervezetek és rajtuk keresztül a állampolgárok információ áramlása, a civil kurázsi adja .

Érdi Civil Fórum (ÉCIF) szervezeti felépítése


Közgyűlés

Az ÉCIF alapvető szerve a közgyűlés, melyet szükség szerint hívunk össze. A közgyűlésen a szervezetek tudomásul veszik az új szervezetek részvételét, megvitatják a civil szférát érintő problémákat, információt cserélnek. A kollégiumvezetők és az elnök beszámol az ÉCIFet alkotó szervezetek képviselőinek az eltelt időszakban végzett operatív munkáról.

Szakkollégiumok

Az ÉCIF-et alkotó szervezetek szakkollégiumokat alkotnak érdeklődésük, illetve tevékenységük alapján. A szakkollégiumok munkáját a szervezetek képviselőiből választott kollégiumvezető fogja össze. Ő képviseli a szakkollégiumot alkotók véleményét, érdekeit a partnerek és a közvélemény felé.

Szakkollégiumaink

Szakkolégium Kollégiumvezető Telefonszám
Kultúra Ábel András 23-368-401
Nevelés-oktatás Erdélyi János 20-497-6916
Sport-és-szabadidő Langó Zoltán 30-560-0835
Hitéleti Kovács Zoltán 23-520-240
Szociális-karitatív Kiss Attila 20-910-7793
Gyermek-Ifjuság-védelem Kappel Zsuzsanna 23-366-150
Környezetrendezés, tájvédelem Ispány Judit 70-312-9834

A Közbiztonság, közrend és a nagycsaládosok képviseletét egyeztetések után oldja meg az ÉCIF.

Érd Város Civil Tanácsa

A szakkollégiumok vezetői alkotják Érd Város Civil Tanácsát.
 
Az ÉCIF közgyűlések között, a Tanács önállóan, feladatai szerint végzi az érdekérvényesítését.

Érdi Civil Fórum Elnöke

Az ÉCIF elnökét a közgyűlés választja a jelenlévők többségi szavazatával. (50 %+1 szavazat) Az ÉCIF elnöke Erdélyi János, aki főleg képviseleti és koordinatív szerepet lát el.

Keresés

Hirdetés

Hirdetés